Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2014

Journale archive

EDITORIAL

Babor, B. et al.

[Kdo nese odpovědnost za veřejné zdraví aneb role alkoholového průmyslu v globální strategii pro omezování škodlivého užívání alkoholu Světové zdravotnické organizace]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 4-6

 

ORIGINAL ARTICLES

Miovský, M., Čablová, L., Šťastná, l., Śkolníková, M., Miklíková, S.

[Analýza potřeb dětí a mladistvých z hlediska uživání návykových látek a souvisejícího rizikového chování v kontextu institucionální sítě služeb na území hl. města Prahy a Středočeského kraje]

[Needs Analysis of Children and Adolescents in Term of Substance use and Related Risk Behaviour in the Context of the Institutional Network of Services in Prague and the Central Bohemia Region]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 10-21

 

Hetzerová, L., Gabrhelík, R.

[Pohled personálu ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie na léčbu pacientek závislých na pervitinu: Pilotni studie]

[Views of the staff on Treatment of Methamphetamine-dependent Female Patientsin the Demartment of Addictology Inpatient Treatment Facility: a pilot Study]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 22-29

 

Maierová, E., Charvát,M., Miovský, M.

[Sociodemografický profil patologických hráčů v pobytové léčbě v psychiatrických léčebnách]

[A Sociodemographic Profile of Pathological Gamblers Receiving Residential Treatment in Czech Psychiatric Hospitals]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 30-41

 

Pavlas Martanová, V.

[Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko-psychologické poradně]

[Evaluation of a Long-term Programme of Indicated Prevention in a Pedagogical and Psychological Counselling Centre]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 42-53

 

Skopal, O., Dolejš, M.

[Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a osobnostních charakteristikách adolescentů]

[School Questionnaire Survey of Substance Use and other Forms of Risk-taking Behaviour among Adolescents and their Personality Characteristics]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 54-65

 

Vondráčková, P., Vacek, J., Svobodová, K.

[Charakteristika uživatelů online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu: projevy, motivace, negativní důsledky a přínosy jeho omezení]

[Characteriscics of Users of an Online Self-help Programme for People with Internet Addiction: Symptoms, Motivation, Negative Consequences and Benefits of its Reduction]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 66-78

 

Petr, M., Frýbert, J., Parula, M., Vrbová, J.

[Průzkum dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni s většinovým zaměřením na lékárny za 1. pololetí roku 2010]

[A Survey of the Availability of Injecting Material in Pilsen in the First Half of 2010 with a Focus on Pharmacies]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 80-88

 

PRACTICE

Zajíčková, K.

[Font Picant: Sant Miquel Maifré – specifický model terapeutické komunity ve Španělsku]

[Font Picant: Sant Miquel Maifré – a Specific Model of Therapeutic Community in Spain]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 90-94

 

Ženková, V., Šindlář, M.

[Procef certifikace odborné způsobilosti a střednědobá ústavní léčba závislostí v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice]

[The Professional Competency Certification Process and Medium-term Residential Substance Abuse Treatment at the Horní Beřkovice Psychatric Hospital]

Adiktologie, 2014 March, 1(14), 96-100

 

NETAD

Pavlovská, A., Pavlas Martanová,V., Vopravil, J.

[Služby následné péče pro uživatele drog – doléčovací programy, chráněné bydlení a zaměstnání]

Adiktologie, 2014 March 1(14), 101-106